วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกครั้งที่17

-อาจารย์ให้เขียนแสดงความคิดเห็น การใช้แท็บแล็ตสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่1  ระหว่างข้อดีกับข้อเสีย  เขียนในรูปแแบบใดก็ได้ให้เราออกแบบดีไซด์เองเลย

-อาจารย์ให้ยกมือแสดงความคิดเห็น การใช้แท็บแล็ตสำหรับเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่1  มันเหมาะสมหรือไม่

- ข้อดี
1.เด็กสามารถเรียนรู้ได้กว้างขึ้น
2.ใช้เทคโนโลยีเป็น
3.สะดวกสบายรวดเร็ว


-ข้อเสีย
1.เด็กไม่ได้เรียนรุ้ประสบการณ์ตรง ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5
2.เด็กจะมั่วเล่นแต่แท็บแล็ต ไม่สนใจคนรอบข้าง
3.ทำให้เด็กขี้เกียจ

-อาจารย์แจกสติกเกอร์ให้ติดเคลือบปฎิทิน

-อาจารย์ได้พูดถึงรูปแบบการจัดบล็อก

เรื่องที่อาจารย์สอนทุกเรื่อง ให้นักศึกษาเอาไปเขียนในบล็อก   อาจารย์จะปล่อยก่อน  เพื่อที่จะให้นักศึกษาใช้เวลาส่วนนี้ไปทำบล็อก
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 16


- อาจารย์ได้พูดถึงการทำบล็อกที่ดี ควรมีอะไรบ้าง

- วันนี้อาจารย์ตรวจบล็อกของแต่ละคน และบอกสิ่งที่ควรแก้ไข

 อาทิเช่น  ควรจะมีลิงค์เพื่อน  ลิงค์อาจารย์    ลิงค์วิจัยด้านภาษา

-อาจารย์ตรวจของดิฉัน  แร้วอาจารย์ได้บอกให้ดิฉัน แก้ไขบางส่วนเพิ่มเติม  อาทิเช่น  สมาชิกในบล็อก   การนำเสนอบล็อก  -จับคู่ วิเคราะห์โทรทัศน์ครู เลือกมา1วิดีโอ  

เรื่อง แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเด็กป3 คูณครู ณัฐดน  ขันติสะ  โรงเรียนบ้านต้นหนุน การบูรณาการแบบท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอน เกี่ยวกับ  การดำเนินชีวิต


วิเคราะห์ได้ดังนี้ จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน ( หนุนราษฎร์สามัคคี ) เป็นวิธีการสอนที่เหมาะกับโรงเรียนที่มีครูสอนแบบไม่ครบชั้นเรียน ที่ดีมากเป็นการบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของ อาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น นับว่าเป๋็นตัวอย่างที่ดีมากคะ คุณครูได้นำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด มาเป็นประเด็นหลักแล้ว วิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้เข้ากับเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะ วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกต ต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็น ส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าที่จะเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว
บันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่  15


เข้าอบรมนิทานการเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ ในวันที่ 9 กันยายน  2555

วันอทิตย์ ที่ 9 กันยายน  2555  ดิฉันได้เข้าสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  เรื่อง นิทานการเสริมสร้างจินตนาการเรียนรู้  ณ  ห้องประชุม2   ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู  คณะศึกษาศาสตร์

ประโยชน์

-ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่่องก่อนที่จะเล่า

-ควรเลือกคำง่ายๆที่สามารถนึกเป็นภาพได้
-เนื้อเรื่องควรมีบทสนทนา  เพราะเป็นทักษะทางภาษาให้กับเด็ก

-เริ่มต้นเรื่องให้ดี  เพื่อเรียกร้องความสนใจ  ไม่ให้เด็กเบื่อ

-การเล่าเรื่อง ควรใช้เสียงที่สนทนากัน คือ ช้า ชัดเจน มีน้ำเสียง หนัก  เบา แต่ไม่ควรมี คำว่าเออ อ้า
คัดลอกของ   นางสาว พรทิพย์  สุมาลัย

เนื่องจากดิฉันไม่ได้เข้าการอบรม    ดิฉันติดเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูง


วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่14


-วันนี้อาจารย์เข้าสอนสาย  เนื่องจากอาจารย์ติดธุระ ในระหว่างที่นั่งรออาจารย์  อาจารย์ก็ให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานในแต่ละประเภทที่จับฉลากได้ ในสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมทั้งถ่ายวีดีโอให้อาจารย์ดูเป็นหลักฐาน
-กลุ่มของดิฉันเล่านิทานประเภท เล่าไปตัดไป ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า "สุนัขจิ้งจอก กับ องุ่นแสนอร่อย"

- อาจารย์ได้สอบถามว่าใครมีความสามารถอะไรบ้าง
-อาจารย์ได้สอนเรื่องอาเซียน  สาระที่จะสอดคล้องพัฒนาการ วิธีการเรียนรู้
 -อาเซียนคือองค์ความรู้ใหม่  (การเรียนรู้  คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม)

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555บันทึกการเรียนรู้  ครั้งที่13

- อาจารย์ให้เอางานปฏิทินมาดู พร้อมทั้งอาจารย์ให้คำแนะนำ ข้อปรับปรุงแก้ไข
- อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าอบรมในวันอาทิตย์ที่9 กันยายน 2555 (เฉพาะคนที่มาได้)
-อาจารย์แจกเพต และสีไม้ ให้กับนักศึกษาคนละ1ชุด
-อาจารย์ทบทวนบทเรียนที่เรียนมา เรื่องเทคนิคการสอนภาษา กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 
การฟัง (การเคลื่อนไหวตามจังหวะ) มุมประสบการณ์ทางภาษา (ฟังนิทาน)
เด็กจะเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง5   ลงมือกระทำต่อวัตถุ

- แนวคิดพื้นฐานของการสอนด้านภาษา

1. ครูต้องทราบว่าเด็กของเราเรียนรู้อย่างไร และเด็กเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไร
2. ประสบการณ์ทางภาษาของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
4. เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ถ้าเราสอนแบบ Whole language คือ
4.1 สอนอย่างเป็นธรรมชาติ
4.2 สอนอย่างมีความหมายต่อเด็ก
4.3 สอนให้เด็กสามารถนำคำที่สอนไปใช้ได้ด้วย
4.4 เนื้อหาที่จะสอน จะต้องอยู่ในชีวิตประจำวัน

- เข้าหอประชุม  เนื่องจาก วันสถาปนามหาวิทยาลัย  72ปี จันทรเกษม

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่  12


- อาจารย์ให้คิดสโลแกน เกี่ยวกับเหล้า1.ดื่มสุราเหมือนฆ่าชีวิต   คิดสักนิดก่อนจะดื่ม
2.สุราเป็นยาเสพติด   พวกเราอย่าหลงผิดคิดติดมันเลย
3.เก็บเงินใส่ขวด  ดีกว่าเจ็บปวด เพราะตับแข็ง
4 .สุราเป็นยาพิษ  ดื่มนิดนิดก็ติดใจ
ถ้าไม่อยากตายไว ต้องห่างไกลพิษสุรา
5.ดื่มสุราวันละนิด  แค่คิดก็เสี่ยงแล้ว


-อาจารย์สอนเรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน"เรื่องช้างน้อย อัลเฟรด"
เขียนโดย (นฤมล  เนียมหอม)
-จัดประสบการณ์สำหรับเด็กโดยเอาการนำวรรณเรื่องช้างน้อย อัลเฟรด เป็นสื่อในการสอนเด็ก
(วรรณกรรม คือ  งานเขียนทั่วไป  เช่น นิทาน  หนังสือทั่วไป)
 ในเรื่องช้างอัลเฟรดเป็นช้างมีน้ำใจชอบช่วยเหลือสัตว์อื่น  ช้างอัลเฟรดจะไม่ช่วยก็ได้ แต่คนเราอยู่ในสังคม  ต้องรู้จักช่วยเหลือกัน
- พออาจารย์เล่านิทานให้ฟังจนจบ อาจารย์ก็ให้เด็กออกมาเล่าให้ฟัง และอาจารย์ให้ทำกิจกรรม ดังนี้ 
1.จับใจความจากภาพที่เห็น
2.ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง
3.ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติ เรื่องช้างน้อย อัลเฟรด
4. ให้เด็กผลิตฉาก ผลิตตัวละครขึ้นมา
5.พาเด็กไปดูสถานที่จริง  หรือสวนสัตว์
6.ให้ดูเพลงเรื่องช้างน้อย อัลเฟรด โดยเอาทำนองจากเพลง  Ten little Indian คำร้อง ครูหญิง
 ทำนอง Ten little Indian boys

 เจ้าอัลเฟรดน้อยมีงวงยาวที่ไม่เหมือนใคร
 เดิน เดิน เดินไป เดิน เดินไป เพียงแค่ตัวเดียว
 พยายามซ่อนงวง เก็บเอาไว้ ไว้ให้มิดเชียว
 ฉันไม่อยากงวงยาวกว่าใคร
 บนไม้ลื่นสูงมีเสียงใครร้องให้ช่วยอยู่
 เดิน เดินไปดู เดินไปดู แล้วจะพบใคร
 เด็กผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่บนไม้ลื่นสูงใหญ่
 ฉันจะใช้งวงยาวช่วยเธอ
 ช่วยเธอลงมาอย่างปลอดภัย
 ได้ช่วยฉันก็เป็นสุขใจ

 วัตถุประสงค์

-เด็กได้มีทักษะทางภาษา กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความคิด  วาดรูป
-การได้ลงไปสถานที่จริง
-ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน

ลิงค์โทรทัศน์ครู(มีทักษะด้านภาษาอะไรบ้าง)


- อาจารย์ให้ฟังเพลง เกาะสมุยมีอะไร พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของเพลง

1. เนื่อหา( มีลิง มะพร้าว  ควายชน  อาหารการกิน ทะเลสวย ที่ตั้ง อ่าวไทย 
อยู่ในประเทศไทย)
 2. ความรู้สึก ( อยากไปเที่ยว )มีการใช้ดนตรีจังหวะแล็กเก้ เกิดจังหวะสนุกสนาน

- อาจารย์สั่งงาน ให้จับฉลากเล่านิทานประเภทต่างๆ(เล่าไปพับไป เล่าไปฉีกไป เล่าไปตัดไป  เชือก) กลุ่มของดิฉันจับฉลากได้ เล่าไปฉีกไป  

-เพื่อนนำเสนองานที่ค้างอยู่ อาจารย์พร้อมทั้งให้คำปรับปรุงแก้ไข
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่11


 -มีการเรียนชดเชยในวันอาทิตย์  ที่  26 สิงหาคม 2555 ( แต่ดิฉันไม่ได้มา)

- อาจารย์ได้เชิญวิทยากร มาพูดในเรื่อง วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทำดอกพุทธรักษา

อุปรณ์ที่ใช้


-กระดาษสี
-สีเมจิก
-กรรไกร 
-แม็ก
-กาวขั้นตอนการทำ


-ตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- พับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยม

-พับอีกหนึ่งทบ

-เอาด้านที่เป็นมุมออก   แล้วเอามุมที่เป็นปลาย พับเข้าหากัน

-ตัดเป็นสามเหลี่ยมสองอัน

-คลี่ออกมา  ตกแต่ง  แล้วใช้กรรไกร  ทำให้กลีบงอ

-นำกลีบทั้งหมดมาแม็กรวมกัน  แล้วจัดกลีบ

คัดลอกของน.ส. ปรางทิพย์    แก้วมาเมือง

เนื่องจากดิฉันไม่ได้เข้าอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ  (ดอกพุทธรักษา)